Previous Photo 
Kahlisha Sharak:
Our breeding stallion
Egyptian, English, Polish bloodlines
Next Photo